การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการคลิก “ฉันยอมรับ” ต่อข้อตกลงนี้ แสดงว่าคุณ (“User“) ได้แสดงการยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้และไม่คลิกที่“ฉันยอมรับ” กรุณาตรวจสอบข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงในฐานะเจ้าของเว็บไซต์นี้ (“บริษัท” หรือ“TripSpin“) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อข้อตกลงนี้ หากคุณจะยังคงใช้เว็บไซต์นี้ตามการประกาศของการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และสามารถกระทำการดังกล่าวเมื่อมีการละเมิดข้อตกลงนี้

คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือมากกว่า เพื่อยอมรับข้อตกลงและการใช้เว็บไซต์นี้

การกรอกข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ การทำความเข้าใจ และการยินยอมนั้นกระทำโดยบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องการอนุญาตให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าถึงเว็บไซต์นี้ จะต้องส่งอีเมลถึงบริษัทเพื่อแสดงการอนุญาตอย่างชัดแจ้งและยินยอมถึงการรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ถ้าหากคุณอายุไม่ถึง 18 ปี หรือกำลังเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากประเทศใดๆ ที่เอกสารนี้ไม่ได้รับการอนุญาต กรุณาออกจากหน้าเว็บไซต์ทันทีเนื่องจากคุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้อย่างถูกต้อง

การอนุญาตในการใช้เว็บไซต์นี้

ตามการตกลงของคุณ บริษัทอนุญาตให้คุณโดยไม่มีสิทธิพิเศษ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อได้ เพื่อใช้กับเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ คุณยืนยันที่จะไม่แสดงคำกล่าวเท็จหรือทำการฉ้อฉลใดๆเ มื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาและบริการทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิที่จดทะเบียนและกฏหมายอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดแจ้งในที่นี้ล้วนขอสงวนไว้โดยบริษัท นักโฆษณา และผู้ให้อนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ คุณยินยอมที่จะชำระเงินสำหรับทุกคำสั่งซื้อและบริการทั้งหมดที่ใช้ชื่อและบัตรเครดิตของคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ อีกทั้งจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ และจะชำระค่ารวบรวม และ/หรือค่าทนายความทั้งหมดที่เกิดจากการไม่ชำระเงินเอง

ข้อกำหนดการอนุญาต

การใช้งาน

ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนแล้ว คุณยินยอมที่จะไม่บันทึก ดาวน์โหลด ตัดต่อ ขาย ออกใบอนุญาต ให้เช่า เช่าซื้อ ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย คัดลอก ทำซ้ำ ส่งต่อ เปิดเผยต่อสาธารณะชน แสดงต่อสาธารณะ ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเอกสารบนเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้มีการดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ อย่างเป็นกิจจะลักษณะจากเว็บไซต์นี้เพื่อสร้างหรือรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การจัดเก็บ ฐานข้อมูลหรือบันทึกรายชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท นอกจากนี้ห้ามมิให้ใช้เนื้อหาหรือเอกสารประกอบเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

ความปลอดภัย

ท่านยอมรับว่าหากท่านได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากบริษัทแล้ว ท่านจะพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันการใช้งานเพื่อไม่ให้ผู้อื่นที่นอกเหนือจากท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ทั้งยังรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดต่อการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ท่านจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากพบการสูญเสียหรือการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ซึ่งยากแก่การคาดเดาจากบุคคลที่สาม

คุณยอมรับว่า คุณจะไม่ทำการเรียบเรียง รวบรวม ดัดแปลง ตัดต่อ แก้ไข แปล หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงรหัสปฏิบัติการ เนื้อหาหรือเอกสารต่างๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจดีว่าการกระทำดังกล่าวอาจทำให้คุณต้องได้รับโทษทางอาญาและทางแพ่งสถานหนัก และบริษัทจะต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิ์ของบริษัทและสิทธิ์ของผู้รับอนุญาตรายอื่นของบริษัท

การส่งออก

คุณยอมรับว่า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่อการส่งออกและนำเข้าที่เกี่ยวเนื่องในการใช้งานของเว็บไซต์นี้ หรือเอกสารหรือบริการที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะต้องไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำสิ่งที่ได้รับบนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ที่เป็นการละเมิดกฎหมายการส่งออกทั้งในหรือต่างประเทศ และ/หรือโดยไม่มีใบอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลต่างประเทศ

การใช้งานของภาครัฐ

หากคุณเป็นสาขาหรือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ คุณมีผลข้อบังคับดังต่อไปนี้

เว็บไซต์นี้ รหัส เนื้อหา บริการ และเอกสารเพิ่มเติม ประกอบขึ้นเป็น “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์” และ “เอกสารซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์” ตาม 48 C.F.R. 12.212 (ก.ย. 1995) และจัดทำขึ้นเพื่อรัฐบาล (ก) สำหรับการเข้าซื้อกิจการโดยหรือในนามของหน่วยงานพลเรือนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ใน 48 C.F.R. 12.212; หรือ (ข) สำหรับการซื้อกิจการโดยหรือในนามของหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ใน 48 C.F.R. 227.7202-1 (มิ.ย.1995) และ 227.7202-3 (มิ.ย. 1995) สิทธิ์ที่ไม่ได้เผยแพร่ได้สงวนไว้ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

ข้อผิดพลาดและการแก้ไข

แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ แต่บริษัทไม่รับประกันหรือแสดงตนว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ อาจทำให้มีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงราคาและความพร้อมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจึงจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังปรับปรุงและ / หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ฟังก์ชั่น หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ หากคุณเห็นข้อมูลหรือคำอธิบายใด ๆ ที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเราและเราจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้กับคุณ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราได้รวมลิงค์ที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อข้อมูลและความสะดวกสบายของท่าน หรือเพื่อจัดหาแหล่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการที่หลากหลายโดยผ่านพันธมิตรทางการค้าและบริการของเรา เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเพื่อรักษาข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ของตนเอง เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านต้องการเข้าถึงจากเว็บไซต์ของเราอย่างรอบคอบ

การอนุญาตผู้ใช้งานเว็บไซต์

ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านประกาศไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อกับ บริษัทผ่านเว็บไซต์ (เรียกโดยรวมว่า“การส่ง”) จะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทตลอดไป บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลที่ส่งในฐานะข้อมูลลับและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ กับผลที่อาจเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันกับบริการและสินค้าของบริษัทในอนาคต บริษัทจะมีกรรมสิทธิ์พิเศษในสิทธิ์ของข้อมูลที่ส่งที่มีอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อการส่งข้อมูลทุกประเภทและในทุกสถานที่ คุณรับทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบทั้งหมดต่อข้อความ ที่รวมไปถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความคิดริเริ่ม และลิขสิทธิ์ คุณรับรองและรับประกันว่าการส่งข้อมูลของคุณจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

การปฏิบัติของผู้ใช้

การใช้เครื่องมือต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ที่อนุญาตให้คุณประกาศหรือแม้กระทั่งส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือที่ผู้ใช้รายอื่นจะสามารถเห็นได้ คุณยืนยันว่าจะไม่อัพโหลด ประกาศหรือแจกจ่าย หรืออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ-ที่ประกอบไปด้วย ข้อความ การติดต่อสื่อสาร วิดีโอ ซอฟท์แวร์ รูปภาพ เสียงข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่:

  1. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการข่มขู่คุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ ใส่ร้ายป้ายสี หมิ่นประมาท หลอกลวง ฉ้อโกง ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หยาบคาย ลามกอนาจาร แสดงออกทางเพศอย่างชัดเจนหรือภาพกราฟฟิกหรืออื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหรือนโยบายของเว็บไซต์นี้;
  2. ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการบริการ ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม สิทธิในการเผยแพร่ ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่น ๆ ของบุคคลใดๆ
  3. เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่พึงประสงค์ จดหมายขยะ จดหมายที่ส่งต่อเป็นจำนวนมาก(หรือที่เรียกว่า”แสปม”) จดหมายลูกโซ่ การชักชวนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในรูปแบบของล็อตเตอรี่หรือการพนันใด ๆ;
  4. มีไวรัสในซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบหรือตั้งใจที่จะทำลาย สร้างความเสียหายหรือจำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารใด ๆ หรือเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือรับการเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต;หรือ
  5. แอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของเว็บไซต์ ผู้ออกใบอนุญาตหรือนักโฆษณาของเว็บไซต์

นอกจากนี้ท่านยืนยันรับว่าท่านจะไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือให้ความสะดวกในการส่งอีเมลขยะอิเล็คทรอนิคที่ไม่พึงประสงค์หรือการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆของท่านหรือของบุคคลที่สาม

ท่านยินยอมที่จะไม่เรียกร้องหรือรวบรวมข้อมูลหรือพยายามชักจูงไปยังการถึงเนื้อถึงตัวกับบุคคลอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่เหมาะสม

เว็บไซต์นี้โดยทั่วไปจะไม่คัดกรองตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้และตัวแทนของเว็บไซต์ล้วนมีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการลบออกตามเห็นสมควร เนื่องจากเนื้อหาไม่เป็นไปตามกฎการรับรองเว็บไซต์ หรือเป็นอันตราย เป็นที่คัดค้านและไม่ถูกต้อง เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลว ความล่าช้า ความเสียหายหรือผลลัพธ์ต่างๆ ในการลบเนื้อหาดังกล่าว

คุณยอมรับว่าการใช้ของคุณบนเว็บไซต์อาจถูกระงับหรือยกเลิกทันทีที่ได้รับการแจ้งว่าคุณได้ใช้เว็บไซต์นี้ในการละเมิดกฎเหล่านี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ของรัฐ ของรัฐบาลกลาง หรือกฎหมายของประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดต่อการประกาศข้อมูลที่อาจละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับบุคคลที่สาม ที่อาจเป็นสิ่งที่ลามกอนาจาร สร้างความรำคาญ หรือล่วงละเมิดบุคคลอื่นๆ ที่อาจเป็นการละเมิด การโจรกรรมข้อมูล หรือข้อบังคับทางอาญาอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นของตัวแทน เจ้าหน้าที่ ผู้บัญชาการ ผู้ทำสัญญา หรือพนักงานของบริษัท ในกรณีเช่นนี้คุณยอมรับว่าเจ้าของเว็บไซต์นี้อาจเปิดเผยข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อของคุณ หากมีการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย หรือเป็นผลมาจากหมายเรียกหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ และเจ้าของเว็บไซต์นี้จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลของหมายเรียกหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ และเจ้าของเว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลที่เกิดขึ้น และคุณยินยอมที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือเรียกร้องสิทธิ์กับเจ้าของเว็บไซต์นี้ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

  1. ลิขสิทธิ์

การออกแบบเว็บไซต์ ข้อความ เนื้อหา การเลือกและการจัดองค์ประกอบขององค์กร กราฟิก การสะสม การแปลแม่เหล็ก การแปลงเป็นดิจิทัล และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับ สงวนลิขสิทธิ์ การประกาศองค์ประกอบดังกล่าวบนเว็บไซต์ไม่ถือว่าเป็นการลดสิทธิ์ในองค์ประกอบดังกล่าว คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าขององค์ประกอบใดๆ ที่พบผ่านเว็บไซต์ ยกเว้นว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ องค์ประกอบทั้งหมดนี้ห้ามนำไปใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ประกาศ แสดง ส่งต่อ ใช้ทางเทคนิค ถ่ายเอกสาร บันทึกหรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

  1. เครื่องหมายทางการค้า

Tripspin ชื่อโลโก้และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดชื่อ บริษัท และโลโก้อื่นๆ นอกจากเป็นที่ทราบ เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือชุดการค้าของ Tripspin การใช้ประโยชน์หรือการบิดเบือนการใช้ของเครื่องหมายหรือเอกสารอื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของทั้งในทางที่ถูกต้องหรือในทางที่ผิดจะถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจน

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

คุณอาจถูกส่งไปยังร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านทางลิงก์หรือเฟรมจากเว็บไซต์นี้ คุณต้องระมัดระวังในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ดังกล่าว เว็บไซต์เหล่านี้อาจมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่สมเหตุสมผล หรืออาจพบว่าไม่เหมาะสมหรือก้าวร้าว เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และไม่ได้รับการตรวจสอบหรือตรวจทานจากบริษัท การรวมลิงก์หรือเฟรมดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์เหล่านี้โดยบริษัท ผู้ลงโฆษณา หรือผู้อนุญาต ความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ประกอบการมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น คุณยอมรับว่า บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ จากเว็บไซต์บุคคลที่สามและการใช้งานของคุณ

การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

บริษัท นักโฆษณา และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ ความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือได้รับผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการหรือสินค้าใดๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ ข้อมูลและการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมดถูกให้ “ตามสภาพจริง”โดยไม่มีการรับประกันใดๆ บริษัท นักโฆษณา และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่มีอยู่หรือได้รับผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการหรือสินค้าใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงการรับประกันโดยชัดแจ้ง ตามกฎหมาย และโดยนัยทั้งหมดของความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท ผู้ลงโฆษณา และ/หรือผู้ให้อนุญาตไม่รับประกันว่าเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เชื่อถือได้หรือถูกต้อง ว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้ได้ในเวลาหรือสถานที่เฉพาะ; ว่าข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไข หรือเนื้อหาของข้อมูลใดๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ การใช้เว็บไซต์เป็นความเสี่ยงเฉพาะของคุณแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ยินยอมว่าขึ้นอยู่กับการไม่รับประกัน การรับรอง หรือแถลงการณ์อื่นใดนอกจากข้อตกลงนี้ เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางประเภท การยกเว้นเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ แต่จะใช้ในการบังคับใช้สูงสุดตามที่กฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณกำหนด

ข้อจำกัดของการรับผิดชอบ

ไม่ว่าจะกรณีใดๆบริษัท นักโฆษณา และ/หรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ค่าสินไหมชดเชย ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายสืบเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไร้ความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อจำกัดนี้นำมาใช้ไม่ว่าความรับผิดชอบที่ถูกอ้างนั้นจะอยู่บนพื้นฐานสัญญา การละเมิด ความประมาท ความรับผิดชอบอย่างเข้มงวด หรือพื้นฐานอื่นๆ หรือแม้แต่บริษัท นักโฆษณา และ/หรือผู้อนุญาตของเว็บไซต์ได้ทำการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง บริษัทฯ นักโฆษณา และ/หรือความรับผิดชอบของผู้อนุญาตในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดตามเขตอำนาจของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่สร้างอันตรายแก่บริษัท นักโฆษณาของบริษัท ผู้ให้อนุญาต บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ รวมถึงพนักงาน ผู้ทำสัญญา เจ้าหน้าที่ และตัวแทน หัวหน้าฝ่ายจากทุกความรับผิดชอบ คำเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์หรือบริการ ข้อมูลหรือสินค้าใดๆ จากเว็บไซต์นี้หรือการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กำกับ และควบคุมการดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณในกรณีที่คุณควรจักต้องร่วมมือกับบริษัทในการรักษาสิทธิในการแก้ต่างหรือต่อสู้คดีที่มีอยู่

การปฎิบัติตามกฎหมาย

บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้งานของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับการแจ้งว่าผู้ใช้ได้ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ของรัฐ ของรัฐบาลกลาง หรือกฎหมายของประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดต่อการประกาศข้อมูลที่อาจละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับบุคคลที่สาม ทั้งความลามกอนาจารที่อาจสร้างความรำคาญหรือล่วงละเมิดบุคคลอื่นๆ ที่อาจเป็นการละเมิด การโจรกรรมข้อมูล หรือข้อบังคับทางอาญาอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นของตัวแทนเจ้าหน้าที่ ผู้บัญชาการ ผู้ทำสัญญาหรือพนักงานของบริษัท ในกรณีเช่นนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลประจำตัวและหมายเรียกหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ และบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลดังกล่าว และผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือเรียกร้องสิทธิ์กับเจ้าของเว็บไซต์นี้ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ตัวเลือกทางกฎหมายและฟอรัม

เว็บไซต์นี้ (ไม่รวมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม) ถูกควบคุมโดย บริษัทจากสำนักงานภายในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าถึงได้จาก 50 รัฐ รวมทั้งจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกตามขอบเขตที่เว็บไซต์อนุญาต เนื่องจากแต่ละสถานที่เหล่านี้มีกฎหมายที่อาจแตกต่างไปจากรัฐเท็กซัส การเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยคุณและบริษัทต้องยอมรับว่ากฎเกณฑ์และกฎหมายของเท็กซัสจะมีผลใช้งานกับการดำเนินการใดๆ หรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นนอกเหนือหรือเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ โดยจะไม่แสดงความขัดแย้งใดๆ ต่อระเบียบของกฎหมายฉบับนี้ คุณและบริษัทยินยอมและยื่นคำร้องใดๆ เพียงในเขตศาลเฉพาะบุคคลพิเศษและพื้นที่ของเท็กซัสเท่านั้น และการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ จะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทไม่ได้รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือใช้งานได้สำหรับการใช้งานในสถานที่อื่น และการเข้าถึงเว็บไซต์จากอาณาเขตที่เนื้อหาผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม

การคืนเงินและการคืนห้องพัก

รับประกันความพึงพอใจ

Hodo Global รับประกันความพึงพอใจ 30 วันแก่ทุกบริษัทที่ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมขั้นต้น  ค่าธรรมเนียมที่จ่ายในภายหลังทั้งหมดจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ลักษณะทางตัวเลขของบริการและความฉับไวของผลประโยชน์ทำให้โอกาสในการคืนเงินที่กินเวลาในเชิงธุรกิจนั้นเป็นไม่สามารถปฏิบัติจริงได้

การเงินคืนสำหรับผู้อยู่อาศัยเฉพาะบางรัฐและรัฐเปอร์โตริโก

ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเปอร์โตริโก จอร์เจีย หลุยเซียนา แมริแลนด์ แมสซาชูเซตส์ ไวโอมิง และรัฐอื่นๆที่อาจจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้:

  1. ลูกค้ามีสิทธิ์ในการยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ การยกเลิกสามารถกระทำได้โดยผ่านการเขียนและการส่งอีเมลไปยังบริษัท support@tripspin.com

ผู้ที่พำนักใน มอนตานา: ผู้ที่พักอาศัยใน มอนตานา สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ภายใน (15) วันหลังจากวันที่ชำระเงิน และขอเงินคืนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาดังกล่าว

เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงนี้เป็นการอ้างอิงกฏการส่งข้อมูลเว็บไซต์ (Site Submission Rules) หากเว็บไซต์นี้อนุญาตให้มีการโพสต์และโพสต์กฎระเบียบดังกล่าว ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ หรือ (โดยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างทั้งสองฝ่ายและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบทบัญญัติของข้อตกลงนี้เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายจะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติที่เหลือตามข้อตกลงฉบับนี้จะไม่มีผล และข้อตกลงนี้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้จะยังคงมีผลบังคับเต็มรูปแบบหากการบังคับใช้ดังกล่าวไม่ได้บัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ และข้อบัญญัติเดิมจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดของข้อบัญญัติดังกล่าวภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทบัญญัติเหล่านี้ด้วยดุลยพินิจ ดังนั้นโปรดตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามฉบับปัจจุบัน